Rychlé hledání

Reklamační řád:

Reklamační řád:

obchodní společnosti

MCH, spol. s r.o.

: 62419137

se sídlem: U trati 46, 100 00 Praha 10

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32515, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tech4moto.cz

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.Tento reklamační řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2.Tento reklamační řád se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“), kterou může být spotřebitel v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku (dále jen „Kupující – spotřebitel“) nebo podnikatel v souladu s ustanovení § 420 občanského zákoníku (dále jen „Kupující – podnikatel“), a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“).

3.Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí Kupujícím nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

1.3.1. má zboží vlastnosti, které si Prodávající a Kupující ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

1.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu - spotřebiteli záruku za jakost na zakoupené zboží v délce 24 měsíců a Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost na zakoupené zboží v délce 6 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí zboží Kupujícím v souladu s Kupní smlouvou. Je-li ze strany Prodávajícího nebo výrobce stanovena u konkrétního zboží nebo jeho části lhůta delší, zavazuje se Prodávající poskytnout Kupujícímu - spotřebiteli záruku za jakost v této délce, jsou-li ze strany Kupujícího - spotřebitele dodrženy podmínky stanovené výrobcem zboží, které jsou nutné pro uplatnění rozšířené záruky a které jsou Kupujícímu – spotřebiteli známy. Po dobu této záruční doby se Prodávající zavazuje, že zboží nebo jeho část bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti.

5.V případě, že Kupní smlouva, záruční list, reklama či obal zboží prodávaného Kupujícímu – spotřebiteli určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

6.Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

 

PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VAD ZBOŽÍ

  1. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odst. 1.3. tohoto reklamačního řádu, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může Kupující odstoupit od Kupní smlouvy.

  2. Je-li to však vzhledem k povaze vady zboží neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

  3. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

  4. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávajíc nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

  5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

  6. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  7. Práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud nebyla uplatněna v záruční době. Práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží dále zaniknou, pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením v rozporu s návodem nebo účelem pro který se zboží obvykle používá, pokud bylo zboží mechanicky poškozeno nebo bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží, pokud bylo zboží jakkoliv upravované Kupujícím nebo třetí stranou.

  8. Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího, a to na adrese provozovny Prodávajícího: MCH, spol. s r.o., IČ: 62419137, se sídlem: U trati 46, 100 00 Praha 10, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: obchod@eshop-moto.cz.

  9. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě (e-mailem), kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

LHŮTY

  1. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí a Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době šesti měsíců od jeho převzetí. Po uplynutí této lhůty nelze právo z vady u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Kupujícím - spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  2. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat.

  3. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada (bez zbytečného odkladu, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit). Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

  4. Lhůtu k uplatnění práva z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti zboží, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání.

 

vyřízení reklamace

  1. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením dokladu o zaplacení zboží, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Kupující je dále povinen při reklamaci předložit vadné zboží včetně původního příslušenství.

  2. Prodávající je povinen o reklamaci Kupujícího – spotřebitele rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty na vyřízení reklamace se Kupujícímu - spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Kupní smlouvy.

  3. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží apod.). Prodávající je povinen vyžádat si bez zbytečného prodlení doplnění podkladů od Kupujícího. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

  4. Pokud je zboží potřeba zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží.

  5. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Prodávající povinen Kupujícímu písemně potvrdit.

  6. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

  7. V případě, že Kupující využije svého práva požadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určen podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Kupující je oprávněn požadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

  8. Kupující je povinen vyzvednou si reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být provedena oprava zboží, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Nevyzvedne-li si Kupující zboží ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen je vyzvednout, má Prodávající právo zboží prodat. Je-li Prodávajícímu známa adresa Kupujícího a jde-li o zboží, jehož kupní cena byla v době nákupu vyšší než 3.000,-- Kč, je Prodávající povinen o zamýšleném prodeji Kupujícího předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu (15 dnů) k vyzvednutí zboží. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, vyplatí Prodávající Kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí být Kupujícím u Prodávajícího uplatněn.

  9. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží. Škoda, která vznikla Kupujícímu vadností zboží, musí být vždy Kupujícím Prodávajícímu řádně prokázána. Tím není v případě neoprávněné reklamace dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody. V případě neoprávněné reklamace Kupujícího je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu veškeré jemu prokazatelně vzniklé škody, a to v rozsahu a za podmínek dle obecně závazných platných právních předpisů České republiky.

 

smluvní záruka za jakost

  1. Poskytl-li Prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo Kupní smlouva nestanoví něco jiného.

Tento reklamační řád společnosti MCH, spol. s r.o. nabývá platnosti a účinnosti dne 17.10.2014

 

MCH, spol. s r.o.

Katalog podle výrobků

Vyhledávání podle vozidel

Čas uzavírky objednávek

Česká pošta: 8 hodin 28 minut
PPL: 8 hodin 28 minut

E-shop v číslech

 • 70440 položek zboží
 • 474455 kusů zboží skladem
 • 2057 modelů a 49 značek
 • 18989 spokojených zákazníků

Osobní nastavení podvozku

Personal suspension settings

Veškerý obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem č. 121/2000 Sb a jeho kopírování bude trestně stíháno.